Gassverksvingen

Graveklubben skal ha med seg total infrastruktur i grunn, som omfatter: Fjernvarme, Bossnett, Opi kanaler, VA ledninger, Total gateoppbygging

Byggherre: Bergen kommune VA‐etaten
Tidspunkt for utførelse: 2009 til 2011
Kontraktsverdi: Ca. 25 000 000,‐

Tiltaksklasse:
3: Overordnet ansvar for utførelse
3: Grunnarbeid og landskapsutforming

Prosjektets art og omfang:
«Bergen kommune, Vann‐ og avløpsetaten. Høgspent‐ og telekabler måtte flyttes. Arbeidet ble utført på og ved høytrafikkert veg. Fotgjengere skulle kunne passere anleggsområdet til enhver tid. Fokus på å ivareta sikkerheten på kjørende, gående og egne mannskaper.