Råstølen

Omlegging av VA-anlegg i forbindelse med Bybaneutbyggingen

Byggherre: Bergen kommune VA-etaten
Tidspunkt for utførelse: 2013
Kontraktsverdi: Ca. 17.000.000,-

Tiltaksklasse:
3: Overordnet ansvar for utførelse
3: Grunnarbeid og landskapsutforming

Prosjektets art og omfang:
Bergen kommune – Vann- og avløpsetaten.
I forbindelse med bygging av bybanen er vann- og avløpsledninger flyttet ut av området for bybanetrase og omlagt Steinsvikvegen. Videre ble vann-, overvanns- og spillvannsledningen i Harald Sæverudsvei lagt om. I forbindelse med disse arbeidene la også BKK nett, BKK Fiber, Telenor og Canal Digital om sine kabelanlegg. BKK Varme la også deler av en ny fjernvarmetrase som endte opp på nordsiden av Steinsvikvegen.»