Bergen kommune – VA rammeavtale

Omfatter:
Bergen kommune har ca. 900 km vannledninger og ca. 1200 km avløpsledninger. Årlige mål er å fornye ca 11 km med avløpsledninger og ca 9,0 km med vannledninger. Det er et mål at 75 % av fornying på avløpsnettet og 50 % på vannledningsnettet skal skje ved bruk av gravefrie løsninger (NoDig). Rammeavtale for utførelse er et viktig virkemiddel for å oppnå tilstrekkelig volum på ledningsfornyelse.

Prosjektets art og omfang

Grunnarbeider med tilhørende arbeider i prosjekter der gravefrie metoder vurderes som hovedutførelse, samt utblokking. Arbeidene omfatter: punktreparasjoner, prøvegraving, fremgraving av VA-nett (anboringer, skjøtemuffer mm), utskifting av vann- og avløpsanlegg, utskifting av kummer, etablering av midlertidig vannforsyning og avløpshåndtering, mindre separeringsjobber, utblokking mm. Personell hos entreprenøren deltar i planlegging av oppdragene sammen med kommunens prosjektledelse.

Arbeidene omfatter grunnarbeider/gravearbeider som: punktreparasjoner, prøvegraving, utskifting av vann- og avløpsanlegg, utskifting av kummer, etablering av midlertidig vannforsyning og avløpshåndtering, mindre separeringsjobber, prøvegravinger, feilkoblinger, separering, utskifting av vann- og avløpsanlegg, punktreparasjoner, etablering/utskifting/ reparasjon av prefabrikkert pumpestasjon mm.