zpiritsupport

Bergen kommune – VA rammeavtale

Bergen kommune – VA rammeavtale

Omfatter:
Bergen kommune har ca. 900 km vannledninger og ca. 1200 km avløpsledninger. Årlige mål er å fornye ca 11 km med avløpsledninger og ca 9,0 km med vannledninger. Det er et mål at 75 % av fornying på avløpsnettet og 50 % på vannledningsnettet skal skje ved bruk av gravefrie løsninger (NoDig). Rammeavtale for utførelse er et viktig virkemiddel for å oppnå tilstrekkelig volum på ledningsfornyelse.

Prosjektets art og omfang

Grunnarbeider med tilhørende arbeider i prosjekter der gravefrie metoder vurderes som hovedutførelse, samt utblokking. Arbeidene omfatter: punktreparasjoner, prøvegraving, fremgraving av VA-nett (anboringer, skjøtemuffer mm), utskifting av vann- og avløpsanlegg, utskifting av kummer, etablering av midlertidig vannforsyning og avløpshåndtering, mindre separeringsjobber, utblokking mm. Personell hos entreprenøren deltar i planlegging av oppdragene sammen med kommunens prosjektledelse.

Arbeidene omfatter grunnarbeider/gravearbeider som: punktreparasjoner, prøvegraving, utskifting av vann- og avløpsanlegg, utskifting av kummer, etablering av midlertidig vannforsyning og avløpshåndtering, mindre separeringsjobber, prøvegravinger, feilkoblinger, separering, utskifting av vann- og avløpsanlegg, punktreparasjoner, etablering/utskifting/ reparasjon av prefabrikkert pumpestasjon mm.

 

Posted by zpiritsupport in Prosjekt
Haugesund kommune – Oppgradering Haraldsgata

Haugesund kommune – Oppgradering Haraldsgata

Anleggskontrakten omfatter legging av storbrostensdekke i kjørearealet, skiferdekke på fortau, kantsten (herunder nedsenket kantstensfelt ved fotgjengeroverganger i opphøyete kryss), rennesten satt i mørtel, overvannsystem herav kummer og nedlegging av nye rør og utskiftninger av va ledninger samt sp ledning, grunnarbeider med masseutskiftning, nye gatelys herav lys i utsmykning og frostsikringsanlegg i fortau, omlegging av gate fra toveis kjørt til enveiskjørt, sykkelstativ, søppelkasser, varsels- og oppmerksomhetsfelt, ledelinjer og trær.

Oppgraderingen gjelder for 3 kvartal ca 400 meters gatelengde fra Bytunet til Byparken.

 

Se også omtale på Haugesund kommune sine sider:

https://www.haugesund.kommune.no/aktuelt/nyhetsarkiv/9921-bytunet-til-byparken-prosjektet-er-i-gang

Posted by zpiritsupport in Prosjekt
Gassverksvingen

Gassverksvingen

Graveklubben skal ha med seg total infrastruktur i grunn, som omfatter: Fjernvarme, Bossnett, Opi kanaler, VA ledninger, Total gateoppbygging

Byggherre: Bergen kommune VA‐etaten
Tidspunkt for utførelse: 2009 til 2011
Kontraktsverdi: Ca. 25 000 000,‐

Tiltaksklasse:
3: Overordnet ansvar for utførelse
3: Grunnarbeid og landskapsutforming

Prosjektets art og omfang:
«Bergen kommune, Vann‐ og avløpsetaten. Høgspent‐ og telekabler måtte flyttes. Arbeidet ble utført på og ved høytrafikkert veg. Fotgjengere skulle kunne passere anleggsområdet til enhver tid. Fokus på å ivareta sikkerheten på kjørende, gående og egne mannskaper.

 

Posted by zpiritsupport in Referanser
Biblioteksplassen

Biblioteksplassen

Opparbeidelse av byrom

Byggherre: Bergen kommune – Grønn etat
Tidspunkt for utførelse: 2013 – 2015
Kontraktsverdi: Ca. 13.500.000,-
Tiltaksklasse:
3: Overordnet ansvar for utførelse
3: Grunnarbeid og landskapsutforming

Prosjektets art og omfang:
Biblioteksplassen ligger sentralt i et av byens travleste gangarealer mellom Hovedbiblioteket, Bergen storsenter, Lohne Sølvvarefabrikk og brofoten til Nonneseter kloster. Området preges av stor gangtrafikk til og fra busstasjon, bygarasjen, jernbanestasjonen, bybanestopp og til Bergen storsenter.

Dekket på plassen er inspirert av bokhyller. Smale granittheller i ulike fargetoner, og ulike tykkelser er plassert i rekker og skal illustrere bøkene i hyllene i biblioteket. Trapper er lagt inn for å ta opp høydeforskjeller, stramme opp plassen, og gir retning. Trappene bidrar også til å gi plassen en bedre funksjon og oppdeling. For å gi best mulig passasje mellom tårnfot og biblioteket er det etablert en mur for å ta opp høydeforskjellen. En vannfontene av små dyser fører vannet opp med varierende høyde. Lys inn i dysene gjør at fontenen lyser opp når det er mørkt. Langs fasade av Bergen Storsenter er det anlagt en vannrenne.

Vannrennen fungerer både som vannrenne for overvann når det regner og som en liten bekk hvor det pumpes inn vann, slik at det renner også på solrike dager. Blomster i urner, benker, stoler og bord er satt opp slik at det er tilrettelagt for opphold, nyte solen på de dagene den skinner, og for å slappe av og lese.

Omfatter:
Forsiktig graving fortidsminner i samarbeid med riksantikvaren.
Detaljprosjektering 2 stk vannfonteneanlegg.
Elektroarbeider belysning til opparbeidet område og lys/strøm til vannfontener.

 

Posted by zpiritsupport in Referanser
BIR Bossnett – Vestre Strømkaien /  Bredalsmarken – Dokken

BIR Bossnett – Vestre Strømkaien / Bredalsmarken – Dokken

Bossnett og fjernvarme

Bergen er den første byen i verden hvor det etableres et bossnett i hele den eksisterende sentrumskjernen. VE Anlegg er en viktig bidragsyter i dette banebrytende prosjektet, og legger for tiden ned bossnett for BIR langs Vestre Strømkaien ved Bystasjonen og ved Bredalsmarken-Dokken. I samme rennet legger vi også ned tur/retur-kjøleledning for BKK Varme.

Jobben vår går i grove trekk ut på at vi kjerneborer under alle hovedveg kryssingene et 610mm foringsrør i stål og trekker et 610 mm foringsrør, for så å trekke et 500 mm rør for bossnettet igjennom.

Vestre Strømkaien er del av den nye bossnett-traseen mellom Kaigaten og den nye bossterminalen på Nygårdstangen. Arbeidet foregår langs innfartsåren til Bergen, og for å minimere den trafikale påvirkningen skal derfor alle veikryssinger ved at vi borer oss under veien. Kompliserte gravearbeider der man vet om kanskje 40% av hva som faktisk ligger i bakken. Kryssing av 132kV og en rekke andre høyspentkryssinger, Rørfornying av gammel VL fra 1820-tallet ved rør-crakking og nyanlegg ved graving gjennom historisk grunn

Selve boringen og rørtrekkingen går relativt kjapt. Det som tar tid er forberedelse av gropene der boremaskinen skal stå. I grunnen finnes det mange kabler og rør vi må flytte på, og ikke alle deler av infrastrukturen er dokumentert i kartene vi bruker. Men, det er jo slike oppgaver vi er eksperter på.

I VE Anlegg er vi stolte av å delta i utbyggingen av bossnettet i Bergen, og gratulerer BIR og Bergen kommune med pris for årets internasjonale infrastrukturprosjekt. 27 ulike medlemsland konkurrerte med infrastrukturprosjekter som skaper store samfunnsøkonomiske gevinster. Prisen for “Årets Prosjekt” ble delt ut for første gang i 2018 og anerkjenner et prosjekt som leverer best i forhold til samfunnsøkonomiske gevinster, servicegrad, standard og positive effekter for felleskapet. Videre er innovasjon og kreativitet i kommunalteknikk viktige kriterier.

Posted by zpiritsupport in Prosjekt
Skansemyren Idrettsplass

Skansemyren Idrettsplass

Oppgradering av eksisterende idrettsbane på Skansemyren.

Med en historie helt tilbake til 1896, er ærverdige Skansemyren det eldste av Bergens mange idrettsanlegg. Samtidig er anlegget i dag ett av byens yngste, etter å ha gjennomgått en total «makeover». Resultatet: Et innbydende praktanlegg for sentrums-Bergen som alle kan bruke til lek og idrett – helt gratis!

– Anlegget er allerede tatt i bruk, og vi har vel fått akkurat det vi var ute etter – ja, kanskje til og med litt mer, uttalte Carl-Christian Stenrud hos Idrettsservice i Bergen kommune i en artikkel i BA i august 2018.

En jobb verdt 13,8 millioner kroner som blant annet inkluderte:

  • Utgraving av ca. 8.000 tonn forurensede masser, levering til deponi
  • Gjenfylling med lettklinker som isolasjonslag, pukk og flere lag med drensasfalt, før legging av idrettsdekke av kunststoff
  • Nye fasiliteter for høydehopp spydkast og stavhopp
  • Rivning av eksisterende tribune, bygging av ny
  • 400 meter med nye fundamenter og gjerder, samt porter
  • Nytt fundament til sandvolleyballbane.
  • 400 meter med kabelgrøfter og VA-ledninger med kummer
  • Asfaltering av ca. 14.000 m2 med drensasfalt
  • Natursteinsmurer

 

Posted by zpiritsupport in Referanser
Råstølen

Råstølen

Omlegging av VA-anlegg i forbindelse med Bybaneutbyggingen

Byggherre: Bergen kommune VA-etaten
Tidspunkt for utførelse: 2013
Kontraktsverdi: Ca. 17.000.000,-

Tiltaksklasse:
3: Overordnet ansvar for utførelse
3: Grunnarbeid og landskapsutforming

Prosjektets art og omfang:
Bergen kommune – Vann- og avløpsetaten.
I forbindelse med bygging av bybanen er vann- og avløpsledninger flyttet ut av området for bybanetrase og omlagt Steinsvikvegen. Videre ble vann-, overvanns- og spillvannsledningen i Harald Sæverudsvei lagt om. I forbindelse med disse arbeidene la også BKK nett, BKK Fiber, Telenor og Canal Digital om sine kabelanlegg. BKK Varme la også deler av en ny fjernvarmetrase som endte opp på nordsiden av Steinsvikvegen.»

Posted by zpiritsupport in Referanser
Ballastbryggen på Nordnes

Ballastbryggen på Nordnes

Rehabilitering og bygging

Byggherre: Bergen kommune Grønn etat
Tidspunkt for utførelse: 2012-2013
Kontraktsverdi: Ca. 7.000.000,-
Tiltaksklasse:
3:
Overordnet ansvar for utførelse
3: Grunnarbeid og landskapsutforming

Prosjektets art og omfang:
Ballastbryggen ble rehabilitert for å formidle historien om Ballasthandelen til nye generasjoner og for å skape bedre tilgjengelighet til sjøen i bynære områder. Bryggen avsluttes mot syd og syd-vest med en natursteinstrapp ned til sjøen. Mot øst er det montert en fenderforebygning av tre. På bryggen er det montert en promenade av gitterrister. For å få bedre adkomst til bryggen er det laget en rampe fra det tidligere tåkelurhuset og ned til promenaden.

Ballastbryggen er Bergens siste gjenværende ballastkai.

Posted by zpiritsupport in Referanser
Johanneskirketrappen

Johanneskirketrappen

Opparbeidelse av byrom

Byggherre: Bergen kommune ‐ Grønn etat
Tidspunkt for utførelse: 2014 ‐ 2015
Kontraktsverdi: Ca. 15.500.000,‐
Tiltaksklasse:
3:
Overordnet ansvar for utførelse
3: Grunnarbeid og landskapsutforming

Prosjektets art og omfang:
Joahanneskirketrappen er et nytt byrom i Bergen sentrum.

Johanneskirketrappen har gått fra å være en bratt og utilgjengelig bakke med noen nedslitte trapper, til et godt tilgjengelig anlegg som har fått en estetisk utforming og karakter.

Det er i dag et sammenhengende trappeanlegg med enkle og doble trinn, samt en rekke avsatser der det også vil være innslag av vegetasjon og sittemuligheter.

Anlegget inneholder også 4 stk. uavhengige vannfonteneanlegg og renner.

Posted by zpiritsupport in Referanser
Håsteinarparken

Håsteinarparken

Opparbeidelse av park

Byggherre: Bergen kommune VA‐etaten og Grønn etat
Tidspunkt for utførelse: 2013 ‐ 2014
Kontraktsverdi: Ca. 17.500.000,‐
Tiltaksklasse:
3: Overordnet ansvar for utførelse
3: Grunnarbeid og landskapsutforming

Prosjektets art og omfang:
Håsteinarparken er et parkanlegg med kulturhistorisk sus, basert på historien om bekken mellom Melkeplassen og Kirkebukten på Laksevåg som igjen er brakt frem i dagen i nydelige formasjoner.

Opprinnelig var elveløpet en vaskeplass med mye aktivitet. Parken kan ved siden av vakre grøntarealer, by på Øvredammen, Nedredammen, Andedammen, Vaskedammen, Gangbroen og Bryggen, alt omgitt av brede grusveier og sorte master med lys i kuppelen.

Prosjektet har mottatt vannbransjeprisen for Vestlandet for bruken av overvann til vanndammene i parkanlegget.

 

Posted by zpiritsupport in Referanser