Prosjekt

Bergen kommune – VA rammeavtale

Bergen kommune – VA rammeavtale

Omfatter:
Bergen kommune har ca. 900 km vannledninger og ca. 1200 km avløpsledninger. Årlige mål er å fornye ca 11 km med avløpsledninger og ca 9,0 km med vannledninger. Det er et mål at 75 % av fornying på avløpsnettet og 50 % på vannledningsnettet skal skje ved bruk av gravefrie løsninger (NoDig). Rammeavtale for utførelse er et viktig virkemiddel for å oppnå tilstrekkelig volum på ledningsfornyelse.

Prosjektets art og omfang

Grunnarbeider med tilhørende arbeider i prosjekter der gravefrie metoder vurderes som hovedutførelse, samt utblokking. Arbeidene omfatter: punktreparasjoner, prøvegraving, fremgraving av VA-nett (anboringer, skjøtemuffer mm), utskifting av vann- og avløpsanlegg, utskifting av kummer, etablering av midlertidig vannforsyning og avløpshåndtering, mindre separeringsjobber, utblokking mm. Personell hos entreprenøren deltar i planlegging av oppdragene sammen med kommunens prosjektledelse.

Arbeidene omfatter grunnarbeider/gravearbeider som: punktreparasjoner, prøvegraving, utskifting av vann- og avløpsanlegg, utskifting av kummer, etablering av midlertidig vannforsyning og avløpshåndtering, mindre separeringsjobber, prøvegravinger, feilkoblinger, separering, utskifting av vann- og avløpsanlegg, punktreparasjoner, etablering/utskifting/ reparasjon av prefabrikkert pumpestasjon mm.

 

Posted by zpiritsupport in Prosjekt
Haugesund kommune – Oppgradering Haraldsgata

Haugesund kommune – Oppgradering Haraldsgata

Anleggskontrakten omfatter legging av storbrostensdekke i kjørearealet, skiferdekke på fortau, kantsten (herunder nedsenket kantstensfelt ved fotgjengeroverganger i opphøyete kryss), rennesten satt i mørtel, overvannsystem herav kummer og nedlegging av nye rør og utskiftninger av va ledninger samt sp ledning, grunnarbeider med masseutskiftning, nye gatelys herav lys i utsmykning og frostsikringsanlegg i fortau, omlegging av gate fra toveis kjørt til enveiskjørt, sykkelstativ, søppelkasser, varsels- og oppmerksomhetsfelt, ledelinjer og trær.

Oppgraderingen gjelder for 3 kvartal ca 400 meters gatelengde fra Bytunet til Byparken.

 

Se også omtale på Haugesund kommune sine sider:

https://www.haugesund.kommune.no/aktuelt/nyhetsarkiv/9921-bytunet-til-byparken-prosjektet-er-i-gang

Posted by zpiritsupport in Prosjekt
BIR Bossnett – Vestre Strømkaien /  Bredalsmarken – Dokken

BIR Bossnett – Vestre Strømkaien / Bredalsmarken – Dokken

Bossnett og fjernvarme

Bergen er den første byen i verden hvor det etableres et bossnett i hele den eksisterende sentrumskjernen. VE Anlegg er en viktig bidragsyter i dette banebrytende prosjektet, og legger for tiden ned bossnett for BIR langs Vestre Strømkaien ved Bystasjonen og ved Bredalsmarken-Dokken. I samme rennet legger vi også ned tur/retur-kjøleledning for BKK Varme.

Jobben vår går i grove trekk ut på at vi kjerneborer under alle hovedveg kryssingene et 610mm foringsrør i stål og trekker et 610 mm foringsrør, for så å trekke et 500 mm rør for bossnettet igjennom.

Vestre Strømkaien er del av den nye bossnett-traseen mellom Kaigaten og den nye bossterminalen på Nygårdstangen. Arbeidet foregår langs innfartsåren til Bergen, og for å minimere den trafikale påvirkningen skal derfor alle veikryssinger ved at vi borer oss under veien. Kompliserte gravearbeider der man vet om kanskje 40% av hva som faktisk ligger i bakken. Kryssing av 132kV og en rekke andre høyspentkryssinger, Rørfornying av gammel VL fra 1820-tallet ved rør-crakking og nyanlegg ved graving gjennom historisk grunn

Selve boringen og rørtrekkingen går relativt kjapt. Det som tar tid er forberedelse av gropene der boremaskinen skal stå. I grunnen finnes det mange kabler og rør vi må flytte på, og ikke alle deler av infrastrukturen er dokumentert i kartene vi bruker. Men, det er jo slike oppgaver vi er eksperter på.

I VE Anlegg er vi stolte av å delta i utbyggingen av bossnettet i Bergen, og gratulerer BIR og Bergen kommune med pris for årets internasjonale infrastrukturprosjekt. 27 ulike medlemsland konkurrerte med infrastrukturprosjekter som skaper store samfunnsøkonomiske gevinster. Prisen for “Årets Prosjekt” ble delt ut for første gang i 2018 og anerkjenner et prosjekt som leverer best i forhold til samfunnsøkonomiske gevinster, servicegrad, standard og positive effekter for felleskapet. Videre er innovasjon og kreativitet i kommunalteknikk viktige kriterier.

Posted by zpiritsupport in Prosjekt